Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Udržiavanie a monitoring živočíšnych genetických zdrojov SR

Všeobecné informácie o iniciatíve projektu

Názov projektu/iniciatívy: Udržiavanie a monitoring živočíšnych genetických zdrojov SR

Všeobecné informácie o organizácii

meno: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Mesto: Lužianky
PSČ: 95141
Krajiny: Slovenská republika


Kontaktné údaje osoby zodpovednej za projekt/iniciatíva:

meno: Ján Tomka
Telefónne číslo: ++421376546376


Opis projektu/iniciatívy

Oblastiach pôsobnosti iniciatíve projektu:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Rozsah projektu: Národný
Prvé motiváciou pre začatie iniciatíve projektu: Udržiavanie národnej databázy ŽGZ pre národné a medzinárodné účely, in vivo uchovávanie domácich plemien hospodárskych zvierat.

Kategórie, ktoré opisuje projekt – kategórie sú zoradené (1-10)

Riadenie genetických zdrojov (zber, zachovanie, zachovanie, regeneráciu, optimalizovať zloženie, atď) 1
Generovanie informácií (fenotypizáciu, genotypizácia, atď.) 3
Riadenie informácií (tvorba databáz, prepojenie, atď.) 2
Zlepšenie metodiky (zlepšenie všetkých vyššie uvedených, štandardizáciu, atď.) 4
Právne/politických záležitostiach (zlepšenie prístupu, ABS atď.) 5
Vedecký výskum (analýzu rozmanitosti, nájsť znaky, atď.) 6
Podpora využívania (zamerané na potenciálnych užívateľov) 8
Zvyšovanie povedomia verejnosti (zamerané na širokú verejnosť) 7

Rozpočet & financovania

Celkový rozpočet projektu/iniciatívy (v EUR): 80000
Národnú vládu: 100%


Očakávané výsledky & komunikácie

Výsledky

Zvýšenie úrovne vedomostí X
Na zlepšenie úspora genetických zdrojov materiálov X
Vedecká komunita X
Zachovanie genetických zdrojov Spoločenstva X

Ostatné:
podpora chovateľov ohrozených druhov

Príjemcovia

Tvorcovia politiky X
Užívateľom genetických zdrojov ako chovateľov, poľnohospodárov, priemysel X

Projekt/iniciatíva povedie k začatí ďalšie projekty alebo iniciatívy

– Úloha poskytuje základný prehľad o stave ŽGZ na Slovensku a informácie z nej slúžia ako základ pre prípravu ďalších projektov

Print This Resource
Return to the map »