Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Badania nad zwiększeniem żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion

Data rozpoczęcia: 01/01/2014 > Data zakończenia: 12/31/2016

Informacje ogólne o projekcie/inicjatywie

Nazwa projektu/inicjatywy: Badania nad zwiększeniem żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion

Ogólne informacje o organizacji

Nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Kraj: Polska


Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt/inicjatywę:

Nazwa: Agnieszka Płażek
Numer telefonu: +48 12 425 33 01


Opis projektu/inicjatywy

Dziedziny objęte projektem/inicjatywą:

  • Plant genetic resources (PGR)

Liczba partnerów: 3
Zakres projektu: Regionalne
Wstępna motywacja do rozpoczęcia projektu/inicjatywy: Inicjatywa hodowców

Działania, które opisuje projekt – działania w rankingu (od 1 do 10)

Badania naukowe (analizy różnorodności, odnajdywanie cech itp.) 1

Budżet & finansowanie

Całkowity budżet projektu/inicjatywy (euro): 80000
Rząd:100%


Oczekiwane rezultaty & komunikacji

Wyniki

Wzrost wiedzy X
Społeczność naukowa X

Beneficjenci

Użytkownicy zasobów genetycznych, tj. hodowcy, rolnicy, przemysł (np. producenci drożdży) X

projekt/inicjatywa przyczyni się do realizacji dalszych projektów/inicjatyw

– Wyniki dotychczasowych badań są interesujące i mogą dać podstawę do dalszych prac

Print This Resource
Return to the map »