Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Регистър на горската семепроизводствена база и база данни на типовете горски местообитания

Тип на генетични ресурси

  • Forest genetic resources (FGR)

Данни за контакт на базата данни/инвентарна система

Име: Мария Беловарска
Адрес: София 1040 България
Имейл

Данни за контакт на ИТ мениджъра на базата данни/инвентарната система

История на базата данни/инвентарната система

Период на установяване на базата данни/инвентарната система: 2001 – 2010
Мотиви за създаването на базата данни/инвентарната система: прилагане на европейското законодателство в областта на производството на горски репродуктивен материал и включване в екологичната мрежа НАТУРА 2000

Съдържание на базата данни/инвентарната система

Преобладаващ географския произход на материала в базата данни/инвентарната система: National
Вид управлявани колекции/популации съдържащи се в базата данни/инвентара:

  • ex situ
  • in situ

Тип на данните, включени в базата данни/инвентара:

  • Registration
  • Passport data
  • Phenotypic data

Еволюция на броя на записите през последните 10 години: Малко увеличение

Използване на базата данни/инвентара

Средногодишен брой на потребителите в следните две групи:

Еволюция на броя на потребителите през последните 10 години: Малко увеличение

Потребителски интерфейс

Опции за достъп предлагани от базата данни/инвентара:

  • Вътрешен достъп чрез LAN (в управленската организация)

Достъпност на базата данни/инвентара на английски език: Не

Инструменти

Софтуер за управление на база данни: Използва база данни MySql. Интерфейса за работа е интернет базиран (Web site) разработен на PHP с централизирана база данни която заедно със системата работи на Линукс базиран сървър

Print This Resource
Return to the map »