Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт “Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”

Данни за контакт

Адрес: бул. “Св. Климент Охридски” № 49-София-1756-България
Правен статут: специализиран институт в структурата на ВУЗ 0

Материал

Микробни и безгръбначни

Бактерии X Нишковидни гъби (Basidiomycetes) X
Дрожди (Ascomycetes) X Вируси X
Дрожди (Basidiomycetes) X Кръгли червеи
Нишковидни гъби (Ascomycetes) X Микоплазми

Друг: плазмидосъдържащи микроорганизми и клетъчни култури

Вида на материала, поддържа:

 

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X

 

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X

 

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 1981 – 1990
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): над 7500
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↗ < 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Международен
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да
Система за управление на база данни (софтуер) Excel

Access

Документиране на паспортни данни Да
Връзка към паспортни данни www.nbimcc.org

 

Дублиране на материали и документация

Материал: Не
Документация: Не

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Често
Регенерация/умножение: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Много добро:
Процент на регенериране на колекцията: 3

Условия за съхранение на колекция

  • Крио банка
  • Лиофилизирани

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Друго писмено споразумение Друго писмено споразумение

Разпространение на материали (годишно)

Процент на изпълнени заявки за дистрибуция >75%

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): 10,000 – 50,000

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »