Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение , използване, опазване и предложения за бъдещи политики

Начална дата: 01/02/2014 > Дата на завършване: 11/28/2014

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение , използване, опазване и предложения за бъдещи политики

Обща информация за организацията

Име: Министерство на околната среда и водите
Град: София
Пощенски код: 1000
Страна: България


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име: проф.дсн Сийка Стоянова


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Forest genetic resources (FGR)

Брой партньори: 1
Обхват на проекта: Национален
Първоначална мотивация за стартиране на проекта/инициативата: Събиране на информация за подготовка на Стратегия за опазване на дивите родственици на културните растения в България

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)

Управление на информацията (база данни, интерфейс и т.н.) 1
Правни въпроси и въпрси свързани с политиката (подобряване на достъпа, ABS и т.н.) 2

Бюджет & финансиране

Общ бюджет на проекта/инициативата (в евро): 7000
Националното правителство: 100%


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Да се увеличи познанието X
Научната общност X
Общността за опазване на генетичните ресурси X

Бенефициенти

Политиците X

Проектът/инициативата да доведе до образуването на по-нататъшни проекти/инициативи

– Разработване на Стратегия за опазване на дивите родственици на културните растения в България

Print This Resource
Return to the map »