Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Горска семеконтролна станция – София

Данни за контакт

Адрес: ул.Искърско шосе №5-София-1528-България
Правен статут: юридическо лице на бюджетна издръжка 0

Имейл

Материал

Гора

Ела X Явор X Елша X
Бреза X Кестен Габър X
Кедър Бук X Ясен X
Лиственица Смърч X Бор X
Топола Слива Дугласката ела
Дъб Робиния Тилия X
Other broadleaves

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: > 2010
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↘ > 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ
  • in situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да регистър
Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Софтуер създаден от организацията

Документиране на паспортни данни Да

Дублиране на материали и документация

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Да, но рядко

Общото ниво на надеждността на колекцията

Добро:

Условия за съхранение на колекция

  • Банка от семена
  • Жива популация

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Писмено спорузумение само в специални случаи

Разпространение на материали (годишно)

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »