- Genetic Resources in Europe - http://www.geneticresources.eu -

Institute of Viticulture and Enology

Данни за контакт

Адрес: 1, Kala tepe str.-Pleven-5800-Bulgaria
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Имейл [1]

Материал

Растителна

Зърнени храни Картофи
Тревни растения Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения Маслодайни растения
Влакнести растения Лозя X
Зеленчуци Плодове
Орнаментни растения Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Микробни и безгръбначни

Бактерии X Нишковидни гъби (Basidiomycetes)
Дрожди (Ascomycetes) Вируси
Дрожди (Basidiomycetes) Кръгли червеи
Нишковидни гъби (Ascomycetes) Микоплазми

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: < 1980
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): 10 – 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 2500
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↘ > 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Международен
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ
  • in situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да Book
Колекция като част от по-голям документационна система

European inventory: http://www.eu-vitis.de/index.php

Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Документиране на паспортни данни Да
Връзка към паспортни данни http://www.eu-vitis.de/index.php
Документиране на данни за характеризиране http://www.eu-vitis.de/index.php

Дублиране на материали и документация

Материал: Частично
Документация: Частично

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Да, но рядко
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Да, но рядко
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Да, но рядко
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Да, но рядко
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Средно: Lack of financial founds for maintenance.
Процент на регенериране на колекцията: 3

Условия за съхранение на колекция

  • Банка с живо поле
  • Инвитро банка
  • Крио банка
  • ДНК банка

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Използване на Споразумение за материален трансфер (СМТ) Използване на Споразумение за материален трансфер (СМТ)

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 5
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция <10%

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 50%
Други 50%

Разпределяне на бюджет (в %)

Обработка на нови материали 20%
Поддръжка/регенериране 80%