Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Bulgarian Biodiversity Preservation Society SEMPERVIVA

Данни за контакт

Адрес: kv.Tvurdi livadi, bl.51 ap.90-Pernik-2300-Bulgaria
Правен статут: Асоциация или фондация 0

Имейл

Материал

Животните

Говеда Яребици
Пилета Фазани
Патици Прасета
Кози X Kalofer longhair goat Гълъби
Гъски (домашни) Пъдпъдъци
Токачки Зайци
Коне X Karakachan horse Пуйки

Друг: Karakachan sheep, Karakachan dog

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 2001 – 2010
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 4
Процент на женски животни: 90%
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↗ < 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • in situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да register
Колекция като част от по-голям документационна система

Национален инвентар: National breed register at Ministry of Agriculture

Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Документиране на паспортни данни Да

Дублиране на материали и документация

Материал: Частично
Документация: Да

Тестване

Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Често
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Често
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Добро:
Процент на регенериране на колекцията: 5

Условия за съхранение на колекция

  • Жива популация

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Без писмено споразумение Без писмено споразумение

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 50
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция 50 – 75%
Брой на страни от ЕС, в които са разпространявани проби 40

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Частни 5%
Публично частни партньорства 5%
Други 90%
Коментари Activities

Разпределяне на бюджет (в %)

Събиране и усвояване на нови материали 2%
Съхранение 45%
Поддръжка/регенериране 45%
Документация 6%
Дистрибуция 2%

Print This Resource
Return to the map »