Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Програма по растителни генетични ресурси

Начална дата: 12/02/2013 > Дата на завършване: 12/29/2017

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Програма по растителни генетични ресурси

Обща информация за организацията

Име: Институт по растителни генетичти ресурси” константин Малков”
Град: Садово
Пощенски код: 4122
Страна: България


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име: Мария Събева
Телефонен номер: 0899252835


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Plant genetic resources (PGR)

Брой партньори: 7
Обхват на проекта: Национален
Първоначална мотивация за стартиране на проекта/инициативата: Проучване, опазване, съхранение и използване на растителните генетични ресурси

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)

Управление на генетични ресурси (събиране, съхраняване, поддържане, регенериране, оптимизиране на състава и др.) 1
Генериране на информация (phenotyping, генотипа и др.) 2
Развитие на капацитет (включително мениджъри за събиране на генетични ресурси) 3
Научно проучване (анализиране на разнообразието, откриване на характеристики и т.н.) 4

Бюджет & финансиране

Националното правителство: 75%
Други: 25%


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Да се увеличи познанието X
Да се подобри/съхрани генетичния ресурс на материала X
Научната общност X
Общността за опазване на генетичните ресурси X

Други:
Опазване на биоразнообразието на България

Бенефициенти

Крайните потребители X
Потребители на генетични ресурси, като развъдници, фермери, индустрията X

Проектът/инициативата да доведе до образуването на по-нататъшни проекти/инициативи

– Участие в международни проекти, развитие на регионалното фермерство, възраждане на местни традиции в отглеждане на стари,забравени култури.

Print This Resource
Return to the map »