Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Опазване на местните растителни ресурси

Начална дата: 06/07/2007 > Дата на завършване: 09/30/2013

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Опазване на местните растителни ресурси

Обща информация за организацията

Име: Институт по растителни генетичти ресурси” константин Малков”
Град: Садово
Пощенски код: 4122
Страна: България


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име: Сийка Ангелова
Телефонен номер: .+ 359 887 283191


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Plant genetic resources (PGR)

Брой партньори: 18
Обхват на проекта: Европейският съюз
Първоначална мотивация за стартиране на проекта/инициативата: Запазване на естественото биологично разнообразие и съхраняване на националните традиции при културните видове.

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)

Управление на генетични ресурси (събиране, съхраняване, поддържане, регенериране, оптимизиране на състава и др.) 1
Генериране на информация (phenotyping, генотипа и др.) 2
Научно проучване (анализиране на разнообразието, откриване на характеристики и т.н.) 3
Разпространение на инфомация за увеличаване обществената информация (насочено към широката общественост) 4
Усъвършестване на in situ съхранението на дивите родственици на културните растения

Бюджет & финансиране

Националното правителство: 20%
Други: 80%


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Да се увеличи познанието X
Да се подобри/съхрани генетичния ресурс на материала X
Научната общност X
Общността за опазване на генетичните ресурси X

Бенефициенти

Крайните потребители X

Проектът/инициативата да доведе до образуването на по-нататъшни проекти/инициативи

– Създаване на партньорска мрежа в широк аспект и възможности за селски туризъм

Print This Resource
Return to the map »