Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт по растителни генетични ресурси “К. малков”

Данни за контакт

Адрес: Дружба № 2-Садово-4122-България
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Имейл

Материал

Растителна

Зърнени храни Картофи
Тревни растения Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения X Маслодайни растения
Влакнести растения Лозя
Зеленчуци Плодове
Орнаментни растения Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Друг: многогодишни фуражни растения

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 1981 – 1990
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): 10 – 25
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): =

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Европейският съюз
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Да
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да on line
Колекция като част от по-голям документационна система

European inventory: EURISKO

Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Access

Документиране на паспортни данни Да
Връзка към паспортни данни www.ipgrbg.com
Документиране на данни за характеризиране sabeva_m@abv.bg

Дублиране на материали и документация

Материал: Частично
Документация: Частично

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Често
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Често
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Често
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Не
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Много добро:
Процент на регенериране на колекцията: 4

Условия за съхранение на колекция

  • Банка от семена

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Използване на Стандартно СМТ по Международен указ за храните и селското стопанство

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 30
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция 50 – 75%
Брой на страни от ЕС, в които са разпространявани проби 10
Брой на страни извън ЕС, в които са разпространявани проби 4

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): 10,000 – 50,000

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 75%
Други 25%

Разпределяне на бюджет (в %)

Събиране и усвояване на нови материали 15%
Обработка на нови материали 20%
Съхранение 35%
Поддръжка/регенериране 15%
Документация 10%
Дистрибуция 5%

Print This Resource
Return to the map »