Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт по растителни генетични ресурси “Константин Малков”

Данни за контакт

Адрес: Бул. Дружба 2-Садово-4122-България
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Имейл

Материал

Растителна

Зърнени храни X пшеница, овес, ръж, царевица, ориз, просо, ечемис, тритикале Картофи
Тревни растения X секирче, райграс, люцерна и други Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения X нахут, грах, бакла, фии, фасул и др. Маслодайни растения X фъстъци, сусам
Влакнести растения X лен, рапица, репица Лозя
Зеленчуци X Плодове
Орнаментни растения X различни видове Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 1981 – 1990
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 62131
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): =

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Регионален
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ
  • on-farm

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Да
Използване на система за документация Да национален регистър с паспортна информация за регистрираните образци
Колекция като част от по-голям документационна система

European inventory: EURISCO

Система за управление на база данни (софтуер)

Access

Софтуер създаден от организацията

Документиране на паспортни данни Да
Връзка към паспортни данни ЕURISCO

Дублиране на материали и документация

Материал: Частично
Документация: Частично

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Често
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Често
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Често
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Да, но рядко
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Много добро:
Процент на регенериране на колекцията: 4

Условия за съхранение на колекция

  • Банка от семена
  • Жива популация
  • Инвитро банка
  • Хербарийни проби

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Използване на Стандартно СМТ по Международен указ за храните и селското стопанство Използване на Стандартно СМТ по Международен указ за храните и селското стопанство

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 100
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция 50 – 75%
Брой на страни от ЕС, в които са разпространявани проби 15
Брой на страни извън ЕС, в които са разпространявани проби 5

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Събиране и усвояване на нови материали 5%
Обработка на нови материали 15%
Съхранение 60%
Поддръжка/регенериране 15%
Документация 3%
Дистрибуция 2%

Print This Resource
Return to the map »