Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт по овощарство

Данни за контакт

Адрес: Остромила 12-Пловдив-4004-България
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Материал

Растителна

Зърнени храни Картофи
Тревни растения Цвекло (захар, фураж)
Бобови растения Маслодайни растения
Влакнести растения Лозя
Зеленчуци Плодове X
Орнаментни растения Моделни растения (arabidopsis, medicago spp, и т.н.)

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: < 1980
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 860

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Международен
Мениджмънт на популацията:

  • ex situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Не
Използване на система за документация Да схема на колекцията
Колекция като част от по-голям документационна система

Друг: част от колекциите на ССА

Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Документиране на паспортни данни Не

Дублиране на материали и документация

Материал: Не
Документация: Не

Тестване

Тестване за надеждността на съхраняваните материали: Често
Диагностика на наличието на вредители и болести, или замърсявания: Да, но рядко
Откриване на трансгени: Не
Регенерация/умножение: Да, но рядко
Молекулярен анализ (например последователност на ДНК или отпечатъци): Не
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Средно: Липсва финансова подкрепа за поддържане на колекциите, поради което издръжката е изцяло за сметка на собствени средства от института.
Процент на регенериране на колекцията: 2

Условия за съхранение на колекция

  • Банка с живо поле
  • Инвитро банка

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Без писмено споразумение

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 2
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция 25 – 50%
Брой на страни от ЕС, в които са разпространявани проби 1

Бюджет и финансиране

Източници на финансиране (в %)

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »