Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Институт по животновъдни науки

Данни за контакт

Адрес: -Костинброд-2232-РБългария
Правен статут: Обществена институция за проучване 0

Имейл

Материал

Животните

Говеда X Лимузин Яребици
Пилета X Фазани
Патици Прасета
Кози Гълъби
Гъски (домашни) Пъдпъдъци
Токачки Зайци X Калифорнийски, Новозеландски
Коне X Тракенен Пуйки

Друг: овце -СПБМ, Ил дьо Франс, Каракачански

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг
X

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: < 1980
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Размерът на колекцията (в брой породи): 10
Процент на женски животни: 90%
Еволюцията на размера на колекцията (за последните 10 години): ↘ > 20%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Европейският съюз
Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X

Дейности

Управление

Използване на наличните технически насоки (например ФАО) Не
Използване на уникален идентификатор Не
Използване на система за документация Не
Система за управление на база данни (софтуер)

Excel

Документиране на паспортни данни Не

Дублиране на материали и документация

Тестване

Регенерация/умножение: Често
Оценка на полезни черти: Често

Общото ниво на надеждността на колекцията

Добро:

Условия за съхранение на колекция

  • Жива популация

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели
Без писмено споразумение Без писмено споразумение

Разпространение на материали (годишно)

Брой на разпространените проби 50
Процент на изпълнени заявки за дистрибуция >75%

Бюджет и финансиране

Годишен бюджет на колекцията (в евро): Information not available

Източници на финансиране (в %)

Национално правителство 100%

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »