Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Генетичви ресурси, селекция и семепроизводство на житни фуражни култури

Начална дата: 01.01.2014 > Дата на завършване: 31.12.2017

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Генетичви ресурси, селекция и семепроизводство на житни фуражни култури

Обща информация за организацията

Име: Селскостопанска академия – София, Институт по фуражните култури
Град: Плевен
Пощенски код: 5800
Страна: България


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име: Анелия Кътова
Телефонен номер: +359 64 805 882; +359 878 816453


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Plant genetic resources (PGR)

Брой партньори: 10
Обхват на проекта: Национален
Първоначална мотивация за стартиране на проекта/инициативата: Съхранение, поддържане и обогатяване на генетични ресурси при многогодишни житни треви, сорго и суданка, създаване на нови сортове с висока продуктивност и екологична стабилност, високо качество на фураж и семена, подходящи за различни направления на използване и семепроизводство на авторски и високи категории семена на житни фуражни култури.

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)

Управление на генетични ресурси (събиране, съхраняване, поддържане, регенериране, оптимизиране на състава и др.) 1
Научно проучване (анализиране на разнообразието, откриване на характеристики и т.н.) 2
Селекция, създаване на сортове многогодишни житни треви

Бюджет & финансиране

Общ бюджет на проекта/инициативата (в евро): 257720
Други публични органи и агенции: 100%
Коментар: Селскостопанска академия – София


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Да се увеличи познанието X
Да се подобри/съхрани генетичния ресурс на материала X
Научната общност X
Общността за опазване на генетичните ресурси X

Други:
създаване на нови сортове

Бенефициенти

Крайните потребители X

Проектът/инициативата да доведе до образуването на по-нататъшни проекти/инициативи

– национални и международни

Print This Resource
Return to the map »